Obrazek      

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

    Deklaracja dostępności
MENU PODMIOTOWE
MENU PRZEDMIOTOWE
Deklaracja dostępności    « powrót
informację przeczytano: 1406 razy
 
Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej MOSiR Zielona Góra
 

Wstęp


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony internetowej BIP Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze


Daty publikacji i aktualizacji


1. Data publikacji strony internetowej: 2008-03-12
2. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-04-16

Strona internetowa jest jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Na stronie znajdują się skany dokumentów i nie posiadają alternatywnego tekstu.
Niektóre obrazy nie posiadają alternatywnego tekstu.
Multimedia w postaci filmu nie posiadają napisów.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-09-29.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny. Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano walidatory. Serwis został wykonany zgodnie z zaleceniami standardu WCAG 2.1 na poziomie AA.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Jagiełowicz, mosir@mosir.zgora.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (68)412 50 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury odwoławczej


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich


Dostępność architektoniczna


Centrum Rekreacyjno - Sportowe
Obiekt przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przy wejściu głównym na obiekt na parkingu zostały wydzielone i oznakowane miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Wejścia do każdej strefy budynku usytuowano bezpośrednio z poziomu chodnika(terenu).
Obiekt wyposażony w rampy i platformy dla osób niepełnosprawnych, umożliwiające swobodne pokonywanie różnicy poziomów oraz możliwość przemieszczania się do każdej ogólnodostępnej strefy obiektu. W strefie hali widowiskowo- sportowej, na trybunie znajdują się miejsca przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Obiekt posiada toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Strefa basenowa posiada specjalne podnośniki umożliwiające korzystanie z kąpieli przez osoby niepełnosprawne. Dostępne dla klientów zdezynfekowane wózki inwalidzkie pozwalają na swobodnie przemieszczane się osób posiadających niepełnosprawność ruchową.


Hala tenisowa i Hala lekkoatletyczna
Hale posiadają wspólne wejście oraz hol. Obiekt przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejścia do budynku bezpośrednio z poziomu chodnika(terenu). W obiekcie brak schodów, progów itp. utrudniających poruszanie się osób niepełnosprawnych. Obiekt posada toalety ogólnodostępne oraz szatnie wraz z zapleczem sanitarnym dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu znajdują się wydzielone i oznakowane miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.


Hala koszykarska
Obiekt przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejścia do budynku bezpośrednio z poziomu chodnika(terenu). W klatce schodowej dostępna winda z kabina o wymiarach 1,10 x 1,40 m. W obiekcie brak schodów, progów itp. utrudniających poruszanie się osób niepełnosprawnych. Obiekt posiada toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na parkingu znajdują się wydzielone i oznakowane miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.


Hala akrobatyczna
Obiekt przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejścia do budynku bezpośrednio z poziomu chodnika(terenu). Obiekt posiada toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na parkingu znajdują się wydzielone i oznakowane miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.


Kompleks Sportowy ul. Wyspiańskiego
Obiekt przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym do obiektu znajduje się pochylnia umożliwiająca wjazd osób niepełnosprawnych do holu głównego budynku. Obiekt posiada toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Ośrodek Jeździecki Raculka
Korytarz na parterze oraz pierwszym piętrze jest dostępny tylko dla osób sprawnych ruchowo. Dla osób poruszających się na przykład na wózku jest nieprzystosowany. Toalety nie są przystosowanie dla osób niepełnosprawnych. Na pierwsze piętro można się dostać wyłącznie schodami. W budynku nie ma windy. Ośrodek nie posiada parkingu


Informacja turystyczna - Ratusz
Obiekt dostępny dla osób niepełnosprawnych. Na wejściu do budynku umieszczony zjazd dla osób niepełnosprawnych oraz poręcz, dzięki którym można dostać się do punktu VISIT Zielona Góra oraz znajdującego się obok biura Zgranych Zielonogórzan. Wewnątrz obiektu umiejscowienie lady oraz witryn z pamiątkami z przestrzenią umożliwiającą poruszanie się na wózku inwalidzkim. Obiekt posiada toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Informacja turystyczna - Palmiarnia
Przed głównym wejściem do obiektu wjazd wraz z poręczą dla osób niepełnosprawnych. Punkt obsługi VISIT Zielona Góra znajdujący się w budynku posiada obniżoną ladę umożliwiającą komfortową obsługę osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wewnątrz palmiarni znajduje się toaleta z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, a przed budynkiem wyznaczone i oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


Informacja turystyczna - Zatonie
Przy budynku znajdują się oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście do punktu informacji turystycznej bezpośrednio z poziomu chodnika z obniżonym krawężnikiem. Witryna z pamiątkami oraz miejsce obsługi z przestrzenią umożliwiającą poruszanie osób na wózkach. Alejki w Parku Książęcym wyrównane bez barier dla osób niepełnosprawnych. W budynku usytuowana jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.


Informacja o dostępności tłumacza języka migowego


MOSiR nie posiada tłumacza języka migowego.
 
 

Etykieta

Wytwarzający/Odpowiadający: Robert Jagiełowicz
Udostępniający: Dopierała Janusz
Czas udostępnienia: 2021-03-25 13:11:53
Czas wytworzenia: 2021-03-25

Rejestr zmian tego dokumentu

Lp. Informacja Osoba zmieniająca Rodzaj zmiany Data
1.  Deklaracja dostępności Dopierała Janusz Modyfikowano 2021-11-24 12:07:22
2.  Deklaracja dostępności Dopierała Janusz Modyfikowano 2021-10-01 08:11:35
3.  Deklaracja dostępności Dopierała Janusz Modyfikowano 2021-10-01 08:09:43
4.  Deklaracja dostępności Dopierała Janusz Modyfikowano 2021-09-29 10:51:56
5.  Deklaracja dostępności Dopierała Janusz Modyfikowano 2021-09-29 10:50:54
6.  Deklaracja dostępności Dopierała Janusz Modyfikowano 2021-09-29 10:49:38
7.  Deklaracja dostępności Dopierała Janusz Modyfikowano 2021-03-26 11:53:46
8.  Deklaracja dostępności Dopierała Janusz Modyfikowano 2021-03-26 08:46:39
9.  Deklaracja dostępności Dopierała Janusz Opublikowano 2021-03-25 13:11:53

Rejestr zmian załączników

 
Lp. Nazwa załącznika Osoba dokonująca zmian Rodzj zmiany Data zdarzenia
Serwis został wykonany zgodnie ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA Kontakt z administratorem | Pomoc  © BIP - Zielona Góra 2023